ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

นักประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพบนสื่อออนไลน์

4,500 บาท
Hipotraining Consultancy
19 กุมภาพันธ์ 2020

นักประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพบนสื่อออนไลน์


หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์เป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์(Image) และ แบรนด์ (Brand) รวมถึงส่งผลต่อการเรียกลูกค้า รวมถึงการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ดังนั้น การประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์จึงเป็นงานที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการใช้ลูกเล่น หรือ เทคนิคในการสื่อสารที่กระตุ้นและกระตุกความต้องการภายในของลูกค้า
หลักสูตรเทคนิคการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์นี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยให้นักประชาสัมพันธ์และผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ ให้น่าสนใจ น่าติดตาม สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านได้ โดยผ่านการเรียนรู้เทคนิคและการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคของการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติในการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม
Module 1: เข้าใจถึงแก่นของสื่อออนไลน์
1. เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสื่อออนไลน์แต่ละชนิดที่ควรรู้
• Facebook
• Youtube
• Instagram และ
• อื่นๆ
2. เจาะลึก…..วิเคราะห์ลูกค้า…ผู้เสพสื่อออนไลน์
• ความคาดหวังของลูกค้าในการเสพสื่อออนไลน์
• พฤติกรรมของลูกค้าในการเสพสื่อออนไลน์

Module 2: การประชาสัมพันธ์ด้วยเนื้อหาทางการตลาดที่ทรงคุณค่า (Marketing Content)
3. ภาพรวมการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
• โครงสร้าง
• ภาษาที่ใช้
4. เทคนิคการเขียนเนื้อหาที่เข้าถึงเข้าใจ และ โดนใจคนอ่าน
• การตั้งวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
• การสื่อสารด้วยวิธีการ “เหตุและผล”
• การสื่อสารด้วยวิธีการ “สร้างอารมณ์ร่วม”
• การสื่อสารด้วยวิธีการ “กระตุ้นให้เห็นปัญหา”
• ศิลปะในการใช้รูปประกอบ เพื่อเสริมความน่าติดตาม
5. การสื่อสารที่ตอบสนอง เส้นทางการซื้อของลูกค้า Customer Journey
• ความหมายของ Customer Journey
• ตัวอย่างของ Customer Journey
• เทคนิคในการสื่อสารที่สนอง Customer Journey
6. การตอบคำถามของลูกค้า
• การตอบคำถามอย่างตรงจุดตรงประเด็น
• การตอบคำถาม พร้อมการให้คำแนะนำ

Module 3: ปฏิบัติการ…..นักประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพบนสื่อออนไลน์
7. กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจที่น่าสนใจ
• ความน่าสนใจ
• ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
• สิ่งที่ควรเพิ่มเติม
8. กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจคุณ
• ความน่าสนใจ
• ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
• สิ่งที่ควรเพิ่มเติม
9. กิจกรรมที่ 3 การสื่อสารเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจคุณ….ด้วยวิธีการใหม่ๆ
10. ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ในการส่งสื่อประชาสัมพันธ์กับลูกค้า
• ความถี่ในการสื่อสารกับลูกค้า
• ความสั้นยาวของสาร
• การสร้างสารที่สื่อให้ติดใน Search Engine
• การเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกสื่อออนไลน์ของธุรกิจ
ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Share Button
เลขประกาศ : 57678
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตพญาไท
เข้าชม : 20 ครั้ง