ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

Call Center Supervisor

4,500 บาท
Hipotraining Consultancy
24 มกราคม 2020

Call Center Supervisor


หลักการและเหตุผล
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ Supervisor ของ Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อเรียกความพอใจของลูกค้ากลับคืน รวมถึงสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาลูกน้อง ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การเรียนรู้สไตล์ของตนในการเป็นหัวหน้า เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างประทับใจอย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเป็นหัวหน้าชั้นยอดของ Call Center
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการปฏิบัติด้าน Call Center การช่วยพนักงานแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาลูกน้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. บทบาท และ หน้าที่หลักของการเป็นหัวหน้างาน: Supervisor
(รวมถึงบทบาทการเชื่อมต่อนโยบายจากผู้บริหารสู่พนักงาน)
2. เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง และ จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง
3. เข้าใจลักษณะของงาน Call Center ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
4. การผลักดันปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้น-กำหนดตารางการประชุม
5. การสร้างวัฒนธรรมให้ลูกน้องระบายความเครียด
6. การสั่งงาน และ การสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
7. กิจกรรม Workshop: การสอนงานอย่างได้ผลสำหรับงาน Call Center
8. การแก้ปัญหาต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน
9. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งลูกน้อง
10. การจูงใจ และ การชมเชย
11. การกล่าวตักเตือน
12. เรียนรู้สไตล์ตัวเองในการเป็นหัวหน้างาน
13. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Share Button
เลขประกาศ : 54600
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตพญาไท
เข้าชม : 9 ครั้ง