ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

Effective Managerial Skills

4,500 บาท
Hipotraining Consultancy
24 มกราคม 2020

Effective Managerial Skills


หลักการและเหตุผล
ในสภาวะแห่งโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันในทุกรูปแบบ ทุกองค์กรจำเป็นต้องอาศัยผู้นำที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า การดูแลลูกน้อง รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป ซึ่งองค์กรยุคใหม่จะให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตท่ามกลางภาวะที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารทั้งมือเก่าและมือใหม่ ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารงาน เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงบทบาท และภาระหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารระดับสูง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบหลักการ และกลยุทธ์การบริหารคนในองค์กร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. องค์ประกอบของทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้บริหาร
2. กุญแจสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้บริหาร
• ตนเอง
• ผู้ร่วมงาน
• ลูกค้า
• งานในหน้าที่
• องค์กร
• ครอบครัว
• บุคคลทั่วไปที่ต้องติดต่อพบปะ และปฎิสัมพันธ์
3. ทักษะในการสื่อสาร
• พัฒนาทักษะความคิดภายในสู่การนำเสนอ
• พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
• พัฒนาการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
4. กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาคนในองค์กร
• ปัจจัยบริหารทีม
• การพัฒนาศักยภาพของลูกน้องทั้งเก่าและใหม่
• การบริหารทีมสู่ความสำเร็จ
5. หน้าที่หลักในการบริหารงาน
• การวางแผน
• การบริหารงาน
• การเป็นผู้นำ
• การควบคุม
6. หน้าที่หลักในฐานะผู้บริหาร
• ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
• การทำงานเป็นทีม
• การสื่อสาร ประสานงาน
7. Work Shop : การเป็นผู้บริหาร (ภาคปฏิบัติ)
8. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

ประกาศนียบัตร : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Share Button
เลขประกาศ : 54626
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตพญาไท
เข้าชม : 8 ครั้ง