ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

Modern Business Management

4,500 บาท
Hipotraining Consultancy
24 มกราคม 2020

Modern Business Management


หลักการและเหตุผล

ในยุคสมัยใหม่ที่การแข่งขันทางธุรกิจนั้นสูงขึ้น ทุกองค์กรนั้นล้วนต้องการผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การบริหารงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารองค์ให้เป็นองค์กรยุคใหม่ การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้อง รวมไปถึงการบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ ผู้บริหาร ได้เรียนรู้ วิธีการสร้างประสิทธิให้กับองค์กร การพัฒนาบุคคลกรในองค์กรให้เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งความสุขได้ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีบริหารงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนเพื่อให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดธุรกิจจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 การสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่
1. การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ชาญฉลาด (Smart)
• สร้างวัฒนธรรมฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกแก้ปัญหา
2. การปลูกฝังภาวะผู้นำให้ทุกคนในองค์กรสามารถนำตัวเองได้ (Self – directed)
• หาความกลัวในใจลูกน้อง….ที่ทำให้ไม่กล้านำ ไม่กล้าคิด
• กระตุกกระตุ้น….ความเป็นผู้นำในตัวลูกน้อง
3. การสร้างจิตสำนึกสร้างรายได้ให้องค์กร (Revenue)
• การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร
• การพัฒนาฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดให้เป็นผู้นำแห่งการสร้างรายได้
• การวางแผนและแก้ปัญหาในงานบริการเพื่อสร้างความประทับให้กับลูกค้า
4. การสร้างองค์กรแห่งความปลอดภัย (Safety First)
5. กิจกรรม Workshop การสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่

Module 2 การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ
6. การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณค่า
• มองให้ออก มองให้เป็น ระหว่าง “งานล้นคน” หรือ “คนล้นงาน”
• การเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
7. การสรรหาและคัดเลือก “คนเก่ง” และ “คนดี” เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง !!!
8. การพัฒนาลูกน้องให้สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
• พัฒนาทักษะ
• พัฒนาความรู้
• ปลูกฝังทัศนคติ
• การปลูกฝังและพัฒนาพฤติกรรม
9. การรักษาลูกน้องให้คงอยู่กับองค์กร
10. กิจกรรม Workshop การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ

Module 3 การบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
11. การสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน
12. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
13. สร้างจิตสำนึกรักองค์กร
14. กิจกรรม Workshop การบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
15. กิจกรรม วิเคราะห์ตนเอง เพื่อปรับปรุงองค์กร
16. สรุปถาม-ตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Share Button
เลขประกาศ : 54629
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตพญาไท
เข้าชม : 8 ครั้ง