ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

Power Full Leadership and Employee Engagement

4,500 บาท
Hipotraining Consultancy
24 มกราคม 2020

Power Full Leadership and Employee Engagement


หลักการและเหตุผล
ณ ปัจจุบัน การสร้าง Employee Engagement นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนตัวชี้วัดว่า หัวหน้านั้นสามารถเข้าถึงและผูกพันกับลูกน้องมากแค่นั้น ซึ่งหัวหน้าหลายท่านไม่สามารถ สร้างEmployee Engagement ได้ จนส่งผลให้งานต่างๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย เกิดความไม่ราบรื่นในการทำงาน เกิดปัญหาต่างๆ ในการทำงาน จนส่งผลถึงความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็น Excellent Leadership ร่วมถึงพัฒนา การสื่อสารอย่างทรงพลัง และ การสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องรักและผูกพันกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ผ่านการกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้าที่ทุกคนรักและศรัทธา เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าได้ทราบถึงสไตล์ของหัวหน้าตามสถานการณ์เพื่อการเป็น Excellent Leadership
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคการสื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงวิธีการการสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องผูกพัน รักหัวหน้า
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 : Excellent Leadership
1. สไตล์ของหัวหน้าตามสถานการณ์เพื่อการเป็น Excellent Leadership
• สำหรับลูกน้องใหม่ ลูกน้องเก่า
• สำหรับงานยาก งานง่าย งานเร่งด่วน งานไม่เร่งด่วน
2. กิจกรรม : คุณเป็นหัวหน้าสไตล์ไหน ? เรียนรู้ข้อดี ข้อเสีย
3. เทคนิคการพัฒนาสไตล์เพื่อมุ่งสู่ Excellent Leadership
4. หัวใจสำคัญที่หัวหน้าต้องมี ในการเป็น Excellent Leadership และ การสร้าง Employee Engagement
• เรียนรู้และเข้าใจลูกน้อง อย่างถึงแก่น
• การเปิดใจของหัวหน้าและการเปิดใจกับลูกน้อง เพื่อลดช่องว่าง
• การสร้างมดงาน หรือ แขน ขา ให้กับองค์กร
• ลูกล่อลูกชน…นำทีมอย่างแข็งแกร่งให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายงานและองค์กร
5. กิจกรรม : ค้นหาสิ่งที่ขาดหายของหัวหน้าในการเป็น Excellent Leadership และ การสร้าง Employee Engagement

Module 2 : การสื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership
6. สื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership
• การสื่อสารเพื่อการเชื่อมต่อนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงมาสู่พนักงานอย่างเป็นรูปธรรม
• การสื่อสารอย่าง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น
• การสื่อสารโดยใช้ภาษากาย และ ภาษาใจ เพื่อสร้างงานและสร้างคน
• การสื่อสารอย่างเข้าใจเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดี
7. กิจกรรม : การสื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership

Module 3 : การสร้าง Employee Engagement
8. การสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องรักและผูกพันกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
9. เทคนิค และ ตัวอย่าง การสร้าง Employee Engagement
• การสร้าง Teamwork
• การใช้ “ใจ” แลก “ใจ”
• การสร้างวัฒนธรรมแห่งความรักและผูกพัน
• การสร้างพันธะสัญญาแห่ง Employee Engagement
10. กิจกรรม : การสร้างพันธะสัญญาแห่ง Employee Engagement
11. เกมส์ : ผู้นำทีมอย่างทรงพลัง….ด้วยอำนาจแห่งการสื่อสารและ Employee Engagement
12. สรุป คำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Share Button
เลขประกาศ : 54609
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตพญาไท
เข้าชม : 6 ครั้ง