สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ลงประกาศขาย • ต้องการ : ขาย         สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์         หมวด : ซอฟฟ์แวร์
 • โปรแกรมจัดการหอพัก อพาร์ทเม้น ,ห้องเช่า ช่วยจัดการธุรกิจหอพักของท่าน ด้วยการจัดการเกี่ยวกับ ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลค่าใช้จ่าย ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง ข้อมูลบุคคล(ข้อมูลผู้ทำสัญญา ข้อมูลประวัติผู้พักอาศัย ข้อมูลประวัติพนักงาน และข้อมูลประวัติผู้ขาย) ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ยอดค้างชำระ ท่านสามารถใช้โปรแกรมช่วยงาน ทำสัญญาเช่า การเข้าพักและย้ายออก ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรายเดือน รวมทั้งมีรายงานสรุปยอดรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน โปรแกรมจะช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  การทำงาน
  ทำรายการธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางแผนผังห้องพักได้ (จองเปิดCheckOutปิดปรับปรุง)
  รองรับการใช้งานอาคารมากกว่า 1 อาคาร
  สามารถจองห้องพักล่วงหน้า และออกเอกสารการจองห้องพักได้
  สามารถทำรายการเปิดห้องพัก และออกเอกสารการเปิดห้องพักได้
  สามารถทำรายการเปิดห้องพักจากใบจองห้องพักได้
  รองรับการเตือนเมื่อห้องที่เปิดมีการจองล่วงหน้า
  สามารถระบุรายชื่อผู้พักอาศัยในแต่ละห้องได้
  รองรับการพักเป็นแบบ รายเดือน/รายวันได้
  สามารถทำรายการคืนห้องพัก และออกเอกสารการคืนห้องพักได้
  สามารถแสดงวงเงินประกันห้องพักตอนคืนห้องพักได้
  สามารถทำการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตอนคืนห้องพัก และทำการออกใบเสร็จได้
  สามารถทำรายการย้ายห้องพักได้
  รองรับการจัดการมิเตอร์ค่าน้ำ,ค่าไฟ,อื่นๆ พร้อมกันหลายห้อง
  สามารถ กำหนดค่าน้ำ / ไฟฟ้า / โทรศัพท์ ขั้นต่ำเป็นหน่วย หรือ ราคาได้
  สามารถทำรายการใบแจ้งหนี้ และออกเอกสารใบแจ้งหนี้ได้
  สามารถออกใบแจ้งหนี้ในรอบเดือนได้มากกว่า 1 ครั้ง
  สามารถออกใบเสร็จรับเงิน โดยบาร์โค้ดจากใบแจ้งหนี้
  สามารถทำรายการใบเสร็จรับเงิน และออกเอกสารใบเสร็จรับเงินได้
  สามารถออกใบเสร็จรับเงินในรอบเดือนได้มากกว่า 1 ครั้ง
  สามารถทำรายการซื้อวัสดุเข้า และออกเอกสารการซื้อวัสดุเข้าได้
  สามารถทำรายการรับเรื่องบริการ และออกเอกสารการรับเรื่องบริการได้
  สามารถทำรายการการให้บริการ และออกเอกสารการให้บริการได้
  สามารถเรียกดูเอกสารแจกแจงค่าใช้จ่ายแบบที่จ่ายแล้วหรือยังไม่จ่ายได้
  รองรับการให้ส่วนลดท้ายเอกสาร
  รองรับการชำระเงินด้วย เงินสด
  รองรับการชำระเงินด้วย เช็ค,บัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านธนาคารได้
  รองรับการออกเอกสารสัญญาเช่าห้องพัก
  รองรับการออกเอกสารจดหมายเวียน และจดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า
  สามารถออกแบบเอกสารสัญญาเช่าห้องพัก ได้เอง
  สามารถออกแบบเอกสารจดหมายเวียน และจดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า ได้เอง
  รายการข้อมูลธุรกรรม
  สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการจองห้องพัก
  สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการเปิดห้องพัก
  สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการคืนห้องพัก
  สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายการรับเงินประกัน
  สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการใบแจ้งหนี้
  สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการใบเสร็จรับเงิน
  สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการซื้อวัสดุเข้า
  สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการรับเรื่องบริการ
  สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการการให้บริการ
  ข้อมูลหลัก(ห้องพัก,ผู้ทำสัญญา,ผู้พักอาศัย,พนักงาน)
  สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลห้องพัก
  สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลประเภทห้องพัก
  สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลค่าใช้จ่าย
  สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลธนาคาร
  สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลบัตรเครดิต
  สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง
  สามารถกำหนดวงเงินประกัน และเงินมัดจำ ของห้องพักแต่ละประเภทได้
  สามารถกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของห้องพัก เช่น ค่าเช่า , ค่าน้ำไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์
  รองรับการกำหนดรูปภาพห้องพัก
  สามารถแสดงข้อมูลผู้เปิดห้องพักปัจจุบันได้
  สามารถแสดงข้อมูลประวัติการเปิดห้องพักได้
  รองรับการดูสถานะห้อง (ว่าง/จอง/เปิดห้อง/ปิดห้อง)
  สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ทำสัญญา
  สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้พักอาศัย
  สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลพนักงาน
  สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ขาย
  รองรับการกำหนดรูปภาพผู้ทำสัญญาและผู้พักอาศัย
  รองรับการกำหนดรูปภาพพนักงาน
  ตั้งค่าระบบ
  กำหนด ชื่อเจ้าของ และชื่อที่อยู่อพาร์ทเม้นท์ สำหรับการออกเอกสาร
  สามารถแสดงข้อมูลการค้นหาอัตโนมัติ
  สามารถกำหนดภาพพื้นหลังโปรแกรม
  รองรับการพิมพ์โลโก้บนหัวเอกสาร
  สามารถตั้งค่าเริ่มต้น ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิค
  สามารถกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และรองรับการคำนวณภาษีทั้ง Included Vat และ Excluded Vat (Standard รองรับเฉพาะ Excluded Vat)
  สามารถใช้งานค่าปรับได้ โดยกำหนดวันสิ้นสุดการจ่าย, ค่าปรับรายวัน/บาท แล้วโปรแกรมจะคำนวนค่าปรับให้อัตโนมัติ (คำนวนจากวันที่ของระบบ)
  สามารถกำหนดอัตราค่าปรับสูงสุดได้
  สามารถกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (Standard จะกำหนดได้รูปแบบเดียว)
  สามารถกำหนดข้อความขึ้นต้น และ ข้อความลงท้ายเอกสารได้เอง
  กำหนดเครื่องพิมพ์เอกสารได้
  กำหนดขนาดกระดาษได้
  รองรับการพิมพ์กระดาษ A4, A4 ต่อเนื่อง, A5
  รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 ต่อเนื่องและกระดาษม้วน 3 นิ้ว(เฉพาะบิล)
  รองรับการพิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา
  สามารถกำหนดรูปแบบ พิมพ์/ไม่พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารได้
  กำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้หลายระดับ เช่น จัดการธุรกรรม หรือ ดูรายงานอย่างเดียว เป็นต้น
  Feature โปรแกรม : เอกสาร , รายงาน
  เอกสาร : สัญญาเช่าห้องพัก
  เอกสาร : ออกแบบสัญญาเช่าได้หลากหลาย ยืดหยุ่นกว่า
  เอกสาร : จดหมายเวียน
  เอกสาร : จดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า
  รายงานทั่วไป : ทะเบียนห้องพัก
  รายงานทั่วไป : ทะเบียนผู้ทำสัญญา
  รายงานทั่วไป : ทะเบียนผู้พักอาศัย
  รายงานทั่วไป : ทะเบียนพนักงาน
  รายงานทั่วไป : ทะเบียนรับเรื่องบริการ
  รายงานทั่วไป : รายงานสินค้าคงเหลือ
  รายงานทั่วไป : พิมพ์ใบแจ้งหนี้ เป็นชุด(ออกเป็นเดือน,ปี)
  รายงานทั่วไป : พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เป็นชุด(ออกเป็นเดือน,ปี)
  รายงานสรุป : รายงานสรุปค่าไฟฟ้า-น้ำประปา ประจำปี
  รายงานสรุป : รายงานสรุปแจกแจงค่าใช้จ่าย ประจำเดือน/ปี
  รายงานสรุป : รายงานสรุปยอดค้างชำระ
  รายงานสรุป : รายงานสรุปการชำระเงินแยกประเภท
  รายงานสรุป : รายงานสรุปรายได้
  รายงานสรุป : รายงานสรุปรายได้ภาษี
  รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่าย
  รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่ายภาษี
  รายงานสรุป : รายงานสรุปรับเรื่องบริการ
  รายงานสรุป : รายงานสรุปวัสดุให้บริการ
  รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่ายซื้อวัสดุ
  รายงานประวัติ : รายงานประวัติการจองห้องพัก
  รายงานประวัติ : รายงานประวัติการย้ายเข้าออกห้องพัก
  รายงานประวัติ : รายงานประวัติการใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา
  รายงานประวัติ : รายงานการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน
  Hardware Compatibility
  รองรับ Laser Printer , InkJet Printer(A4,A5 แนวนอน)
  รองรับ Dot Matrix Printer(กระดาษต่อเนื่อง)
  รองรับ Slip Printer 3 นิ้ว
  ความสามารถเสริม
  ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer)
  รองรับฐานข้อมูล SQL Server
  จัดการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Backup Database)
  สามารถล้างฐานข้อมูล (Clean Database) กำหนดเป็นช่วงเวลาได้
  ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์เอกสารหรือรายงาน
  Export ข้อมูลเป็น Excel ได้
  สามารถโอนข้อมูลจาก Version เก่าได้
  รองรับการทำงานแบบ ClientServer (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
  รองรับการทำงาน Windows 7,10 ( 32bit และ 64bit )

  โปรแกรมจัดการหอพัก,โปรแกรมจัดการห้องเช่า,พื้นที่ให้เช่า,คอนโด,แฟตร์ให้เช่า,โปรแกรมจัดการห้องพัก,โปรแกรมคิดค่าเช่าห้อง,หอพัก,เก็บประวัติ,พักอาศัย,โปรแกรม,ค่าน้ำ,ค่าไฟ,โปรแกรมจัดการ,โปรแกรมธุรกิจ,โปรแกรมช่วยธุรกิจ,software,Point of Sale,Sale Software,โปรแกรม สำหรับ sme,โปรแกรมPOS,โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์,โปรแกรมห้องเช่า,โปรแกรมหอพัก,โปรแกรมห้องพัก


  ติดต่อผู้ประกาศ

 • ประเสริฐ แซ่แห
 • อำเภอเขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร